073 - 627 1240

Disclaimer & Privacy policy

Privacy Policy

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Model

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Holiday Media B.V. | kvk: 30137435 (hierna: "Holiday Media").
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. Artikel 1 – Algemeen

  1. Holiday Media leeft de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het "recht van de elektronische economie".
  2. Holiday Media stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Holiday Media.
 2. Artikel 2 – Persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
   1. Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen;
   2. Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
   3. Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
   4. Categorie 4: via cookies
   5. Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
  2. Holiday Media kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
   1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
   2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
  3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.
 3. Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

  1. Algemene doeleinden:
   Holiday Media zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
   1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van onze onderneming om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
   2. Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
   3. Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
   4. Categorie 4: cookies (zie artikel 8);
   5. Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

   U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

  2. Direct marketing:
   De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").
   Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Holiday Media uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Holiday Media, haar producten en/of diensten. Holiday Media kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Holiday Media bewaarde documenten.
   Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
  3. Doorgifte aan derden:
   Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Holiday Media, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Holiday Media failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Holiday Media geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
   Holiday Media zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Holiday Media uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
   Holiday Media zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
  4. Wettelijke vereisten:
   In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Holiday Media uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Holiday Media zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 4. Artikel 4 – Duur van de verwerking

  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Holiday Media en u.

 5. Artikel 5 – Uw rechten

  1. Recht van toegang en inzage:
   U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
  2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
   U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Holiday Media. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
   U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  3. Recht van verzet:
   U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
   Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
  4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
  6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail of per post naar Holiday Media of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
  7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
  8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Privacycommissie. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
   Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.
 6. Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

  1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  2. In geen geval kan Holiday Media aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
  3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 7. Artikel 7 – Toegang door derden

  1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
  2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
 8. Artikel 8 – Cookies

  1. Wat zijn cookies?
   Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Holiday Media en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
  2. Waarom gebruiken we cookies?
   Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
   Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten.
  3. Soorten cookies:
   Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
   De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
   1. Functionele cookies. Deze zijn nodig voor een correcte werking van de website.
   2. Niet-functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen van het gebruik van de website.

   Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals de Google Analytics cookies.

  4. Uw toestemming:
   Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Bij doorgaan van het bezoek gaat u akkoord met het gebruik van de cookies.
   U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
   Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.
   Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
   Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Disclaimer

De website en alle siteonderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Holiday Media. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holiday Media. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Holiday Media met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Holiday Media behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Holiday Media alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Holiday Media niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Holiday Media, welke geen eigendom zijn van Holiday Media, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Holiday Media. Hoewel Holiday Media uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Holiday Media worden onderhouden wordt afgewezen. Holiday Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Holiday Media zijn de algemene voorwaarden van Holiday Media (FENIT voorwaarden) van toepassing. Een exemplaar van de algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

 

 

Vragen?

Neemt u gerust contact met ons op indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van onze algemene voorwaarden, privacy policy of disclaimer.

Holiday Media
Het Sterrenbeeld 15-B
5215 MK Den Bosch

Tel. +31(0)73 - 627 12 40
E-mail

KvK Holiday Media B.V. 30137435
BTW NL806179028B01